Privacybeleid

Wereldwijd privacybeleid van Ecolab Inc.

1.0 Doel

Het belang dat Ecolab hecht aan gegevensprivacy

In het onderstaande beleid wordt omschreven welke persoonsgegevens Ecolab kan verzamelen, hoe Ecolab die gegevens gebruikt en beschermt en met wie wij die gegevens kunnen delen. Het doel van dit beleid is personen te informeren over persoonsgegevens in een poging de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy in de jurisdicties waarin Ecolab actief is na te leven.

Ecolab raadt medewerkers, onafhankelijke contractanten, klanten, leveranciers, commerciële bezoekers, zakelijke relaties, investeerders en andere geïnteresseerde partijen aan dit beleid te lezen. Door onze website te gebruiken of door op een andere manier persoonsgegevens te versturen naar Ecolab, geeft u aan dat u dit beleid begrijpt en zich eraan zult houden. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat Ecolab uw persoonsgegevens kan verzamelen, verwerken, overdragen, gebruiken en bekendmaken zoals omschreven in dit beleid.

2.0 Persoonsgegevens

Ecolab zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens die worden verzameld door Ecolab. Tijdens uw gebruik van onze website of via andere communicatie met Ecolab kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Ecolab. Over het algemeen verzamelt Ecolab persoonlijke contactinformatie (bijv. naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), die u bewust verstrekt door u aan te melden, deel te nemen aan een enquête of vragen te beantwoorden of op andere wijze aanlevert met het oog op onze commerciële relatie. Van tijd tot tijd kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, waaronder, maar niet beperkt tot, functietitel, aanvullende contactinformatie, geboortedatum, hobby's, interesses en zakelijke lidmaatschappen.

3.0 Gebruik van persoonsgegevens

De website van Ecolab is bedoeld voor zakelijk gebruik door klanten van Ecolab, commerciële bezoekers, zakenrelaties, investeerders en andere geïnteresseerde partijen. Persoonsgegevens die door Ecolab via deze website of op een andere manier worden verzameld, worden gebruikt ter ondersteuning van onze commerciële relatie met u, waaronder, maar niet beperkt tot, het verwerken van bestellingen van klanten of leveranciers, het beheren van accounts, verkrijgen van informatie over behoeften van klanten, het reageren op vragen en het verstrekken van toegang tot informatie. Daarnaast kunnen wij overeenkomstig de wet- en regelgeving van de relevantie jurisdictie ter ondersteuning van onze relatie met u:

  • persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde partijen wereldwijd om een beter inzicht te krijgen in uw bedrijfsbehoeften en in hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren;
  • externe dienstverleners vragen ons te helpen bij het verzamelen, samenvoegen of verwerken van persoonsgegevens in verband met diensten die gerelateerd zijn aan onze zakelijke relatie;
  • persoonsgegevens gebruiken (of een externe partij kan dit namens ons doen) om contact met u op te nemen over een aanbieding van Ecolab ter ondersteuning van uw bedrijfsbehoeften of om online enquêtes te organiseren om beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten; en
  • persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en promotionele activiteiten.

Als u aangeeft dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt ter ondersteuning van onze relatie met onze klanten (met name voor direct marketing of marktonderzoek), zullen wij die keuze respecteren. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Ook delen wij deze gegevens niet met derden, behalve zoals hierin wordt vermeld. Ecolab zal uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u klant blijft van Ecolab en/of als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketing- of andere communicaties van Ecolab, tot het moment waarop u verzoekt om verwijdering van dergelijke persoonsgegevens.

4.0 Externe dienstverleners

Ecolab is de commerciële beheerder van deze website en maakt gebruik van dienstverleners voor ondersteuning bij het hosten of het anderszins verwerken van gegevens, voor het verstrekken van software en inhoud voor onze sites en voor het verstrekken van andere diensten. Ecolab kan persoonsgegevens die u heeft verstrekt bekendmaken aan deze externe partijen die dergelijke diensten verlenen onder de contractuele voorwaarde dat zij uw persoonsgegevens beschermen. Ecolab heeft met name de hulp ingeroepen van YouTube, een dochteronderneming van Google, om te helpen bij het aanbieden van bepaalde interactieve content op de website (informatie over deze serviceproviders is te vinden in de servicevoorwaarden van YouTube en het privacybeleid van Google). Daarnaast, voor zover dit in overeenstemming is met de wet- en regelgeving van de relevante jurisdictie, kan Ecolab persoonsgegevens bekendmaken indien een dergelijke bekendmaking:

  • het gebruik inhoudt van de persoonsgegevens voor een aanvullend doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld;
  • nodig is om een contract met u voor te bereiden, overeen te komen of uit te voeren;
  • door de wet of de bevoegde overheids- of gerechtelijke instanties wordt vereist;
  • nodig is om een rechtmatige claim of verdediging te weerleggen of te voeren;
  • deel uitmaakt van een reorganisatie, verkoop van activa, fusie of afsplitsing; of
  • nodig is ter voorkoming van fraude of andere illegale activiteiten, zoals moedwillige aanvallen op de IT-systemen van Ecolab.

5.0 Internationale gegevensoverdracht

Wij wijzen onze klanten in Zwitserland en de Europese Unie (EU) erop dat Ecolab (als bedrijf dat in de VS is gevestigd) ook actief is via directe en indirecte dochterondernemingen in landen buiten Zwitserland en de EU (waaronder de VS) en dat er ondersteuning door bepaalde externe partijen in kan worden geroepen (zoals hierboven omschreven). Als u onze websites of webportals gebruikt, dan kan alle informatie, ook persoonlijke informatie, worden overgedragen aan Ecolab (waaronder ook aan toeleveranciers die onze website onderhouden en/of beheren) in de VS en elders. Daarnaast kan deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden die zich elders in de wereld bevinden. Hoewel sommige partijen die informatie ontvangen zich kunnen bevinden in landen waar uw persoonlijke informatie volgens de wet minder goed wordt beschermd dan in het land waarin u zich bevindt, zullen wij uw informatie beschermen overeenkomstig de vereisten die van toepassing zijn op uw informatie en/of locatie. Met name voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU zal Ecolab overeenkomsten voor gegevensoverdracht hanteren die de modelcontractbepalingen bevatten. Door onze websites of webportals te gebruiken stemt u er onomstotelijk mee in dat uw persoonlijke informatie en andere informatie wordt overgedragen aan de VS en elders voor de hierin omschreven doeleinden en toepassingen. 

6.0 Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de websites of webportals van Ecolab bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet via registratie) niet-persoonlijke informatie verzamelen (bijv. gebruikt type internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website van waar u onze site of portal bezocht, aantal bezoeken, gemiddelde hoeveelheid tijd doorgebracht op de sites of bekeken pagina's). Wij kunnen deze informatie gebruiken en delen met gelieerde partijen wereldwijd en gerelateerde dienstverleners om de aantrekkelijkheid van onze websites te monitoren en hun prestaties of inhoud te verbeteren. In dit geval vindt de verwerking plaats op anonieme basis en naar goeddunken van Ecolab.

7.0 Overige online informatie

Daarnaast is het voor bepaalde technische online toepassingen of andere interacties die u heeft met Ecolab mogelijk nodig dat er zakelijke of technische gegevens worden ingevoerd. Door de gevraagde informatie te verstrekken, stemt u in met de verwerking en opslag van dergelijke informatie door Ecolab. Tenzij Ecolab wordt geïnformeerd dat u wilt dat deze informatie wordt verwijderd van de server van Ecolab, kan Ecolab dergelijke informatie bewaren en gebruiken voor toekomstige commerciële communicaties. Een verzoek om deze informatie te verwijderen kan worden ingediend via de onderstaande contactinformatie. Ecolab zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie niet wordt verstrekt of bekendgemaakt aan externe partijen, behalve wanneer, indien van toepassing, deze externe partijen de hosting of het onderhoud de site verzorgen en gerelateerde websitediensten leveren.

8.0 Cookies - informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Cookies zijn gegevens die automatisch op de computer van de websitegebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker de website(s) van Ecolab bekijkt, kan Ecolab bepaalde gegevens opslaan op de computer van de gebruiker in de vorm van een cookie, om de gebruiker automatisch te herkennen wanneer deze in de toekomst de website(s) van Ecolab bezoekt. Ecolab zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving van de relevant jurisdicties met betrekking tot cookies wordt nageleefd.

9.0 Kinderen

Ecolab zal niet bewust persoonsgegevens verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. De website(s) van Ecolab is/zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.

10.0 Veiligheid en gegevensintegriteit

Ecolab zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om persoonsgegevens die het in bezit heeft te beschermen tegen het risico op verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Ecolab herziet zijn beveiligingsmaatregelen regelmatig om de privacy van persoonsgegevens te garanderen.

Ecolab zal persoonsgegevens alleen gebruiken op manieren die overeenstemmen met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld of nadien door u werden goedgekeurd. Hoewel Ecolab redelijke stappen zal ondernemen om de relevantie voor het beoogde gebruikt, de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens te garanderen, vertrouwt Ecolab er ook op dat iedere persoon helpt door juiste updates van zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken.

11.0 Links naar andere websites

Websites van Ecolab kunnen links bevatten naar websites die het eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Door gebruik te maken van deze links, die voor uw gemak worden verstrekt, verlaat u onze site en valt u onder de privacypraktijken van de andere website. Dit beleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die u verstrekt aan niet-gerelateerde derden.

12.0 Bewaring van gegevens

Over het algemeen bewaart Ecolab persoonsgegevens alleen voor zolang dat nodig is voor de verwerking en in overeenstemming met het beleid van Ecolab voor gegevensbeheer, of zoals anderszins vereist door de wet- en regelgeving van een bepaalde jurisdictie. Gegevens worden bijvoorbeeld bewaard gedurende de tijdsperiode dat u toestemming heeft de website(s) van Ecolab te gebruiken, inclusief de tools van Ecolab die toegankelijk zijn via onze website(s). Wanneer een dergelijke toestemming wordt beëindigd, worden de persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website(s) van Ecolab verwijderd.

13.0 Toegang tot en correctie van gegevens

Op verzoek geeft Ecolab personen redelijke toegang tot de persoonsgegevens die Ecolab over hen in het bezit heeft. Daarnaast neemt Ecolab redelijke stappen om personen toe te staan informatie waarvan is aangetoond dat die onjuist of onvolledig is te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Ecolab vertrouwt er ook op dat iedere persoon helpt door juiste updates van zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken. Om de persoonsgegevens die Ecolab bezit over een persoon in te zien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet de persoon contact opnemen via een van de volgende opties:

TELEFOON: +1-844-880-8355 | E-MAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Gegevensprivacyrechten EU

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt in de EU of als u een inwoner bent van de EU, dan biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU u bepaalde rechten krachtens de wet. Het gaat hier met name om het recht op toegang tot of correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Ecolab over u in bezit heeft.

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, geeft Ecolab personen redelijke toegang tot de persoonsgegevens die Ecolab over hen in bezit heeft en neemt het redelijke stappen om dergelijke personen toe te staan informatie die Ecolab over hen in bezit heeft te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Ecolab vertrouwt er ook op dat iedere persoon helpt door juiste updates van zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken. Om de persoonsgegevens die Ecolab in bezit heeft over een persoon in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, moet de persoon contact opnemen met zijn of haar zakelijke contactpersoon bij Ecolab of contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: dataprivacy@ecolab.com.

Heeft u een opmerking, vraag of klacht over hoe Ecolab omgaat met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen om hiervoor een oplossing te vinden. Daarnaast kunnen personen die zich in de EU bevinden een klacht over de verwerking van hun persoonsgegevens indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA's) van de EU. De volgende link kan u helpen de betreffende GBA te vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Wijzigingen in dit beleid

Ecolab behoudt zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen opdat de wet- en regelgeving en onze beginselen rondom gegevensverzameling juist worden weergegeven. Wanneer er essentiële wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, zal Ecolab het aangepaste beleid publiceren op de website.

16.0 Gegevensprivacy voor Ecolab-medewerkers

Meer informatie over het gegevensprivacybeleid voor Ecolab-medewerkers is hier te vinden: http://www.ecolab.com/epp.

17.0 Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit beleid (bijv. om uw persoonsgegevens in onze database in zien en bij te werken of daaruit te laten verwijderen), neem dan contact op met +1-844-880-8355 of dataprivacy@ecolab.com