Privacyverklaring

Diensten van Ecolab, inclusief (zonder beperking) onze website en andere interactieve eigendommen waarmee de diensten worden geleverd (gezamenlijk de 'dienst') zijn eigendom van, worden beheerd en gedistribueerd door Ecolab (waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen met 'Ecolab' of 'wij' en soortgelijke woorden als 'ons', 'onze', enz.). Deze privacyverklaring (of 'kennisgeving') schetst de persoonlijke informatie die Ecolab kan verzamelen, hoe Ecolab die informatie gebruikt en beveiligt, en met wie Ecolab deze kan delen.

Ecolab moedigt klanten, verkopers, werknemers, onafhankelijke contractanten, bezoekers, zakenpartners, investeerders en andere geïnteresseerde partijen aan tot het lezen van deze privacyverklaring die van toepassing is op alle gebruikers die interactie hebben met enig onderdeel van de dienst. Als u een sollicitant, werknemer, onafhankelijke contractant bent of op een andere manier betrokken bent bij Ecolab op dienstverband-, contractuele of professionele basis, raden wij u aan om de wereldwijde privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten te raadplegen, die beschrijft hoe Ecolab uw informatie verzamelt en gebruikt binnen de looptijd van deze relatie.

Door onze dienst te gebruiken of op een andere manier persoonlijke informatie aan Ecolab te verstrekken, erkent u dat u deze privacyverklaring begrijpt en akkoord gaat eraan gebonden te zijn, en dat u ermee akkoord gaat dat Ecolab uw persoonlijke informatie kan verzamelen, verwerken, overdragen, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voorts gaat u, door enig deel van de dienst te gebruiken, akkoord met DE BEPALINGEN VAN ONZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, AANGEZIEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD (de 'gebruiksvoorwaarden'). GAAT U NIET AKKOORD MET ENIG DEEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING OF ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAAK DAN VAN GEEN ENKEL GEDEELTE VAN DE DIENSTEN GEBRUIK.  IN HET GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN DE BEPALINGEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN ECOLAB ENERZIJDS EN DE BEPALINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ANDERZIJDS ZIJN DE BEPALINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING OF, INDIEN VAN TOEPASSING, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we over u?

Persoonlijke informatie (ook algemeen bekend als tot een persoon te herleiden informatie of persoonlijke gegevens) is informatie aan de hand waarvan de identiteit kan worden vastgesteld van u of van een ander persoon waarop de informatie betrekking kan hebben. Bepaalde informatie die wij van u verzamelen kan, afhankelijk van uw rechtsgebied, als 'gevoelig' worden aangemerkt, met garantie van rechten van betrokkenen of privacybescherming.

De persoonlijke informatie die we rechtstreeks verzamelen van degenen die toegang hebben tot de dienst omvat de volgende categorieën:

 • Naam en contactinformatie (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax);
 • Accountinformatie (bijv. inloggegevens, geboortedatum);
 • Factureringsgegevens (bijv. creditcard, bankrekening, contactinformatie voor facturering);
 • Bestelinformatie (bijv. actuele bestel-/aankoopinformatie, aankoopgeschiedenis, verzendgegevens);
 • Werk gerelateerde informatie (bijvoorbeeld bedrijfs-/werkgeversinformatie, functietitel, professionele lidmaatschappen);
 • Geografische of locatie-informatie;
 • Informatie vervat in berichten die u plaatst op de openbare forums en interactieve functies van de dienst;
 • Informatie in de cookieverklaring van Ecolab (de 'cookieverklaring') in de mate waarin dergelijke informatie in de wetten van een bepaald rechtsgebied als persoonlijke informatie is gedefinieerd (houd er rekening mee dat, hoewel deze privacyverklaring op alle websites van toepassing is, de toepasselijkheid van cookies en de bijbehorende cookieverklaring kan afwijken als u gebruikmaakt van bepaalde websites buiten www.ecolab.com);
 • Andere informatie die kan worden uitgewisseld tijdens uw gebruik van de dienst. U bent u bewust van hierop volgende verzameling van informatie, omdat deze rechtstreeks van u afkomstig is.

Hoe gebruikt Ecolab persoonlijke informatie

Met inachtneming van de voorwaarden van deze privacyverklaring gebruikt Ecolab de hierboven beschreven categorieën persoonlijke informatie op verschillende manieren. Tenzij specifiek anders vermeld, kan de bovenstaande informatie worden gebruikt voor een van de volgende doeleinden:

 • om de dienst voor u te beheren;
 • om transacties met klanten of leveranciers te verwerken;
 • om op uw verzoeken of vragen te reageren;
 • om communicatie te verspreiden die relevant is voor uw gebruik van de dienst, zoals systeemupdates of informatie over uw gebruik van de dienst;
 • indien nodig om de werking van de dienst te ondersteunen, zoals voor facturering, accountonderhoud en archiveringsdoeleinden;
 • om u van Ecolab verzoeken, productaankondigingen en dergelijke te sturen, waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn (u kunt zich afmelden voor de ontvangst van dit marketingmateriaal);
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze privacyverklaring;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan enquêtes of getuigenissen te geven;
 • om de verplichtingen van Ecolab na te komen en rechten te handhaven die voortvloeien uit contracten tussen u en Ecolab of die voortvloeien uit toepasselijke wet- en regelgeving;
 • om activiteiten te onderzoeken en te ontmoedigen waarvan wij, naar eigen goeddunken, vermoeden of vaststellen dat ze frauduleus, illegaal of anderszins ongepast zijn; en
 • op andere manieren nadat u hiervan, indien nodig, op de hoogte bent gesteld en/of uw toestemming hiervoor is verkregen.

Afhankelijk van hoe de toepasselijke privacywetgeving een 'verkoop' definieert, kunnen we persoonlijke gegevens aan derden verkopen. Als u bijvoorbeeld een inwoner van Colorado of Connecticut bent, vormt ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën een verkoop van persoonlijke informatie aan externe adverteerders. We gebruiken ook cookies en andere trackingtechnologieën om informatie over producten van Ecolab weer te geven op andere sites die u bezoekt. Dit is 'gerichte reclame' onder de toepasselijke privacywetgeving. Meer informatie over hoe deze informatie kan worden gebruikt via de sites die verband houden met www.ecolab.com vindt u in onze cookieverklaring. Houd er rekening mee dat, hoewel deze privacyverklaring op alle websites van toepassing is, de toepasselijkheid van cookies en de bijbehorende cookieverklaring kan afwijken als u gebruikmaakt van bepaalde websites buiten www.ecolab.com. Persoonlijke informatie wordt door ons niet gebruikt voor profilering ter ondersteuning van besluiten die juridische of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen hebben voor personen.

Afgezien van de bovenstaande specifieke gevallen van 'verkoop' of 'delen' van persoonlijke informatie zoals gedefinieerd door de specifieke wetten van de Amerikaanse staten, verkoopt en wederverkoopt Ecolab uw persoonlijke informatie niet, noch distribueert deze voor wederverkoop.

Wat zijn de bronnen van persoonlijke informatie die Ecolab verzamelt?

Wanneer u persoonlijke gegevens aan Ecolab verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring, worden die persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzameld en weet u precies welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld. Ecolab verzamelt geen persoonlijke informatie uit andere bronnen, behalve waar deze automatisch kan worden verzameld zoals beschreven in de cookieverklaring. Houd er rekening mee dat, hoewel deze privacyverklaring op alle websites van toepassing is, de toepasselijkheid van cookies en de bijbehorende cookieverklaring kan afwijken als u gebruikmaakt van bepaalde websites buiten www.ecolab.com.

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen externe dienstverleners informatie verzamelen namens Ecolab, hoewel een dergelijke verzameling altijd binnen de context van de dienst zal plaatsvinden.  Zoals beschreven in de cookieverklaring, kan Ecolab ook automatisch bepaalde informatie verzamelen die als persoonlijke informatie wordt beschouwd. We kunnen in het bijzonder persoonlijke en niet-persoonlijke informatie verzamelen via de volgende bijkomende kanalen:

 • De cookies op onze website;
 • Cookies van een 3e partij op onze website;
 • Sociale-medianetwerken;
 • Software-applicaties van een 3e partij

Hoe deelt Ecolab uw persoonlijke informatie met derden?

We kunnen elk van de beschreven categorieën persoonlijke informatie verstrekken aan werknemers, consultants, gelieerde ondernemingen of andere bedrijven of personen van Ecolab met als doel dergelijke informatie namens ons te verwerken om de dienst aan u te kunnen leveren. In dergelijke omstandigheden eisen wij dat deze partijen ermee instemmen de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Derde partijen die persoonlijke informatie ontvangen kunnen zijn:

 • onze dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven;
 • zakenpartners, contractanten en kanaalpartners die niet worden beschouwd als aangesloten bedrijven.
 • externe leveranciers of dienstverleners die cruciale diensten leveren en noodzakelijk zijn om de dienst te verlenen;
 • bepaalde derde partijen zoals beschreven in de Cookieverklaring;
 • overheidsinstanties of andere partijen in reactie op juridische procedures of andere verzoeken, voor zover wettelijk toegestaan;
 • andere personen of derden met wie u ons heeft verzocht gegevens te delen.

Behalve zoals hierboven beschreven, delen we niet uw persoonlijke gegevens met andere externe bedrijven voor hun commerciële of marketinggebruik zonder uw toestemming tenzij als onderdeel van een specifiek programma of voorziening waarvoor u zich kunt u aan- en afmelden.

Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie vrijgeven: (i) voor zover we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving; (ii) om een bepaling van de gebruiksvoorwaarden te handhaven, onszelf te beschermen tegen elke aansprakelijkheid, onszelf te verdedigen tegen eventuele claims, de rechten, eigendommen en persoonlijke veiligheid van elke gebruiker te beschermen, of het publieke welzijn te beschermen; (iii) wanneer openbaarmaking vereist is om de veiligheid en integriteit van de dienst te behouden, of om de veiligheid van een gebruiker of de veiligheid van andere personen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ) (iv om te reageren op een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel of een ander juridisch proces, voor zover wettelijk toegestaan en beperkt; (v) in het geval dat we bezig zijn met een zakelijke transitie, zoals een fusie, afstoting, overname, liquidatie of verkoop van alle of een deel van onze activa; of (vi) voor een aanvullend doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoelang bewaart Ecolab uw persoonlijke gegevens?

Ecolab bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring. We bewaren en gebruiken persoonlijke informatie voor zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze rechtsgeldige overeenkomsten en beleid te handhaven. Om de juiste opslag voor uw persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doelen waarvoor we uw persoonlijke informatie gebruiken en of we deze doelen op andere manieren kunnen bereiken, en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Ecolab bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve als deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze sites en/of portalen te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Internationale gegevensoverdracht

Houd er indien u buiten de Verenigde Staten bent, met name als u verblijft in Canada, Brazilië, de Europese Unie ('EU'), de Europese Economische Ruimte ('EER'), Nieuw-Zeeland, de Republiek Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of andere landen met soortgelijke wetgeving inzake gegevensprivacy, rekening mee dat wij en onze servers zich in de Verenigde Staten bevinden. Alle informatie die u ons verstrekt, kan worden overgebracht naar en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen in de wereld waar wij zaken doen. Hoewel dit ontvangers van informatie kan omvatten in landen waar mogelijk een lager niveau van wettelijke bescherming voor uw persoonlijke gegevens geldt dan in uw land, spannen wij ons in om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn in uw specifieke rechtsgebied en ondernemen wij stappen om alleen te delen met derden die vergelijkbare bescherming bieden. Door persoonlijke informatie en andere gegevens in te brengen en te verstrekken die Ecolab op legitieme wijze kan verzamelen, verwerken, gebruiken of overdragen in verband met uw relatie met Ecolab, stemt u er ondubbelzinnig mee in dat uw informatie wordt verzameld, verwerkt, gebruikt en overgedragen zoals hierin beschreven.

Signalen voor opt-out-voorkeur

De dienst die is verbonden aan www.ecolab.com herkent het Global Privacy Control ('GPC')-signaal. Houd er rekening mee dat, hoewel deze privacyverklaring op alle websites van toepassing is, de toepasselijkheid van cookies en de bijbehorende cookieverklaring kan afwijken als u gebruikmaakt van bepaalde websites buiten www.ecolab.com.

Als u een browserinstelling of plug-in gebruikt die een opt-out-voorkeursignaal verzendt naar elke website die u bezoekt, behandelen wij dit als een geldig verzoek om u af te melden. Om een browser te downloaden en te gebruiken die het GPC-browsersignaal ondersteunt, klikt u hier: https://globalprivacycontrol.org. Als u ervoor kiest het GPC-signaal te gebruiken, moet u dit inschakelen voor elke ondersteunde browser of browserextensie die u gebruikt.

Sommige internetbrowsers bevatten een 'Do Not Track'-functie die aan websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Aangezien browsers het 'Do Not Track'-signaal niet op uniforme manier communiceren, leiden 'Do Not Track'-signalen momenteel niet tot interpretatie of beantwoording ervan, noch wijziging van de eigen praktijken door de site bij ontvangst ervan.

Informatiebeveiliging en gebruikersverantwoordelijkheid

We nemen industriestandaard beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid te beschermen van alle informatie die via de dienst wordt verzonden. De veiligheid van informatie die via internet of een mobiel apparaat wordt verzonden, kan echter nooit worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderscheppen of onderbreken van communicatie via internet of voor wijzigingen in of ongeoorloofde toegang tot of verlies of ongeoorloofd gebruik van gegevens.

Gebruikers van de dienst zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van een wachtwoord, gebruikers-ID of andere vorm van authenticatie die te maken heeft met het verkrijgen van toegang tot met wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van de dienst. Om u en uw gegevens te beschermen, kunnen wij uw gebruik van de dienst zonder voorafgaande kennisgeving opschorten in afwachting van een onderzoek als er een vermoeden bestaat van een inbreuk op de beveiliging.

Externe links

De dienst kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle uitoefenen over gelinkte sites en dat Ecolab niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke sites. Elke gelinkte site hanteert zijn eigen, onafhankelijke beleid en procedures op het gebied van privacy en gegevensverzameling en het wordt u aangeraden het privacybeleid van deze andere sites te bekijken voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat Ecolab niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken, het beleid en de procedures voor gegevensverzameling, of de inhoud van dergelijke externe sites en u vrijwaart Ecolab hierbij van alle claims die voortvloeien uit of verband houden met de privacypraktijken, beleid en procedures voor gegevensverzameling en/of de inhoud van dergelijke externe sites.

Privacy van kinderen

De dienst is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 en Ecolab verzamelt niet bewust de persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ecolab behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze nauwkeurig de regelgeving en onze principes voor gegevensverzameling weergeeft. Wanneer er materiële wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zal Ecolab de herziene privacyverklaring op de website plaatsen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd per augustus 2023.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de door Ecolab geleverde dienst, neem dan contact met ons op via 844-880-8355 of dataprivacy@ecolab.com.